Hulp nodig

HomeLeerlingenHulp nodig

Hulp nodig

Heb je moeite met een vak of snap je iets niet? Of zit je niet lekker in je vel en wil je daar met iemand over praten? Op onze school kun je hulp krijgen bij het leren en zijn er mensen die je persoonlijke problemen hebt.

Als je problemen hebt met leren maar ook als je niet lekker in je vel zit, kun altijd terecht bij je coach. Ook als andere docenten denken dat jij hulp nodig hebben, bespreken ze dit ook met jouw coach. De coach bekijkt samen met jou en eventueel je ouders/verzorgers hoe we je het beste kunnen helpen.

Dyslexie

Om leerlingen met dyslexie goed te kunnen begeleiden, is een dyslexieprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven welke uitgangspunten wij op school hanteren. Verder beschrijft het protocol hoe wij dyslexie vroegtijdig proberen te signaleren en welke vormen van ondersteuning er mogelijk zijn voor leerlingen met dyslexie.

.

Sociale veiligheid

Het Picasso Lyceum streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. In de school geldt respecteer de ander, respecteer jezelf en respecteer de schoolomgeving.

De school heeft het ‘Convenant De Veilige School’ ondertekend. Binnen dit convenant hebben alle partijen afspraken gemaakt ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en het creëren van een veilig klimaat in en om de Zoetermeerse scholen voor voortgezet onderwijs.

 

Vertrouwenspersonen

Het Picasso Lyceum heeft vertrouwenspersonen die je als leerling kan raadplegen. De vertrouwenspersonen hebben een zeer specifieke taak. Zij waken tegen intimidatie en discriminatie. Zij begeleiden leerlingen die zich seksueel of anderszins geïntimideerd voelen en bieden de leerling hulp als deze een klacht wil indienen. Ook pestgedrag kan bij hen besproken worden. Met alles wat de leerling met de vertrouwenspersoon bespreekt wordt vertrouwelijk omgegaan.

Vertrouwenspersoon: dhr. B. Cools [email protected]
Vertrouwenspersoon: mw. I. Aberkane [email protected]