Maatwerk

HomeLeerlingenMaatwerk

Onderwijs op maat

Elke leerling heeft zijn eigen interesses en talenten. Op het Picasso Lyceum bieden we onderwijs op maat. Dat betekent dat een leerling een vak dat hij goed beheerst op een hoger niveau kan volgen of hier minder tijd aan hoeft te besteden. De ontstane extra tijd kan een leerling dan aan een vak besteden waar hij meer moeite mee heeft. Zo kan de leerling het onderwijs afstemmen op zijn capaciteiten en haalt hij het beste uit zichzelf.

Organisatie
In de eerste drie leerjaren worden vakken zo ingeroosterd dat leerlingen ervoor kunnen kiezen om één of meer van de theoretische vakken te volgen op een hoger niveau. Dit kan in overleg met de coach en de vakdocent en met toestemming van de ouders/verzorgers op ieder moment van het schooljaar plaatsvinden.

Leerlingen beginnen en eindigen hun school- dag niet allemaal op hetzelfde moment. Wel heeft iedereen dezelfde drie onderdelen in het rooster:

  1. Leerlingen starten hun dag met persoonlijke leertijd (PLT). PLT is onder andere bedoeld om leerlingen te begeleiden en te ondersteunen in hun leerproces, zodat ze gericht werken aan het behalen van leerdoelen. Onder PLT valt onder andere een gezamenlijke week- of dagstart, coachgesprekken met de coach en zelfstandig werken aan leerdoelen.
  2. Na deel 1 gaan leerlingen aan de slag met hun doelen voor de verschillende vakken. Dat kan op verschillende manieren
    • Vast ingeroosterde lessen
    • Keuzelessen
    • Huiswerkuren: De leerling kiest zelf aan welk vak ze zelfstandig werken onder toezicht van de verbindingscoach.

Persoonlijke begeleiding
Het onderwijs is erop gericht dat we elke leerling intensief begeleiden en volgen. We leren leerlingen leren, plannen en organiseren, zodat ze steeds zelfstandiger worden. De docenten en coach helpen hen daarbij. Huiswerk doen leerlingen voor het grootste gedeelte op school, daar is ook ruimte voor tijdens de schooldag. Zo is er na school tijd voor andere dingen.

Toetsen en feedback
Per vak krijgen de leerlingen elk schooljaar maximaal drie toetsen. Docenten en de coach blijven via de online leeromgeving voortdurend op de hoogte van de voortgang van alle leerlingen. Tijdens de dagstart, maar natuurlijk ook tijdens de lessen, krijgen leerlingen feedback en worden de leerdoelen besproken. In het wekelijkse coachgesprek bespreekt de coach hoe het met de leerling gaat en komen eventuele aandachtspunten aan de orde.

Maatwerkdiploma (versnellen, verbreden, verdiepen)
Een leerling kan op onze school examen doen op verschillende niveaus. Hij krijgt dan een maatwerkdiploma. Hierop staat welke vakken de leerling op een hoger niveau heeft afgerond dan het niveau waarop hij uiteindelijk het diploma haalt. Wij ervaren dat veel van onze leerlingen de uitdaging zoeken en één of meer vakken versneld of op een hoger niveau afsluiten. Ook zijn er leerlingen die graag een extra vak volgen. Dit gebeurt in overleg met de coach en decaan.

 

Ben jij topsporter?

Op het Picasso weten we dat iedere leerling uniek is. Jij dus ook.

Als sporttalent helpen we jou om je topsport- en schoolcarrière te combineren. Je krijgt de ruimte om op sportief gebied te ontwikkelen en op onderwijskundig gebied een eindniveau te halen dat past bij jouw mogelijkheden. Je wordt hierin bijgestaan door een persoonlijke coach.

De route die je als topsporter volgt naar het diploma, wijkt af van die van de reguliere leerling. Onderwijstijd is niet leidend, maar juist de inhoud van het onderwijs. In overleg stellen we een maatwerktraject op met daarbij een rooster, toetsmomenten, studieprogramma en afgesproken verlofmomenten in verband met sportverlichtingen. Als het maatwerktraject vaststaat, geldt dat als het reguliere programma waar je je als leerling aan moet houden.

Het Picasso heeft een topsportcoördinator, de heer Ligtenberg, hij is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, ouders/verzorgers, en de docenten die les geven aan de leerling. Hij denkt (pro-)actief mee en zoekt naar oplossingen voor de uitdagingen die topsport en school met zich meebrengen. De topsportcoördinator bewaakt onder andere het begeleidingsproces, de te volgen procedures en is de verbindende schakel tussen het onderwijs en de sport. 

Voor meer informatie kun je opnemen met de topsportcoördinator, de heer Blokland ([email protected])

Ben jij hoogbegaafd?

Iedereen op het Picasso krijgt een coach. Binnen de school hebben wij de expertise om leerlingen en coaches op het gebied van HB te begeleiden. In overleg met je coach bepaal je welke leerroute, leerdoelen en begeleiding jij nodig hebt om het beste te kunnen ontwikkelen. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van jou en de andere leerlingen.  Regelmatig gaan we met elkaar in gesprek om te bespreken hoe het met je gaat. Zo kunnen we snel schakelen als er iets moet worden aangepast.

 
Contact opnemen?

Heb je een vraag over hoogbegaafdheid? Neem dan contact op met de coördinator hoogbegaafdheid, dhr. T. Wagemans (t[email protected])