Meepraten

HomeOver de schoolMeepraten

Medezeggenschapsraad

Het Picasso Lyceum vindt het belangrijk dat belanghebbenden meepraten over het beleid van de school. De school heeft een Medezeggenschapsraad waarin personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen zitting hebben.

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een raad voor en door leerlingen. In de raad zitten leerlingen van verschillende leerjaren teneinde zo goed mogelijk de belangen van alle leerlingen te kunnen behartigen. De leerlingenraad fungeert als gesprekspartner en klankbord van de schoolleiding.

In sommige gevallen organiseert de raad activiteiten voor leerlingen rond school. In de afgelopen jaren heeft de leerlingenraad zich onder meer ingezet voor betere zitplekken buiten de lesruimtes, een beter aanbod en het handhaven van rechten van leerlingen rond testweken en toetsen.

Oudervereniging

Het Picasso Lyceum beschikt over een oudervereniging. De vereniging behartigt in de eerste plaats de belangen van de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, voor zover die belangen direct te maken hebben met het functioneren van de leerlingen binnen de school.

Daarnaast ziet de vereniging het als haar taak de directie en de docenten te steunen en te adviseren bij initiatieven en activiteiten die erop gericht zijn de vorming en opleiding van de leerlingen te bevorderen. Het bestuur heeft regelmatig overleg met de rector en eventueel betrokken docenten over allerlei schoolse zaken. In overleg met de rector worden bepaalde activiteiten gestart of aangepast. Door middel van de digitale nieuwsbrieven en de website wordt het contact tussen de ouder(s)/ verzorger(s) en de school onderhouden. De inkomsten van de oudervereniging bestaan uit de vrijwillige jaarlijkse contributie van 15 euro die wordt gevraagd aan de ouder(s)/ verzorger(s). Hiermee kan de vereniging de school ook financieel ondersteunen. Vele zaken die niet uit het normale schoolbudget kunnen worden gefinancierd, zoals geluids- en videoapparatuur, banken op het schoolplein en een vleugel, zijn hiermee al bekostigd. Ook ondersteunt de vereniging hiermee de jaarlijks terugkerende toneel- en muziekuitvoeringen, alsmede het Picasso Gezond project.

Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt het bestuur gekozen. Tevens moet daar het beleid en de begroting van de vereniging door de leden worden vastgesteld en goedgekeurd. Die avond wordt ook een thema rond een pedagogisch onderwerp verzorgd.