Onderwijs

op maat

HomeOver de schoolOnderwijs op maat

Onderwijs op maat

Onderwijs op maat stimuleert de betrokkenheid en motivatie van de leerling.
Door de verantwoordelijkheid voor het leer- proces geleidelijk te verschuiven van docent naar leerling, leert krijgt de leerling steeds meer de regie over het eigen leren.

De volgende sleutelprincipes geven richting aan ons onderwijs en bieden houvast:

Uitdaging – Ik kan het!
We bieden de leerling leerervaringen die net niet te moeilijk, maar wel uitdagend zijn. We stemmen het onderwijs af op de leerbehoefte van de leerling door de leerling de ruimte te bieden om passende leerdoelen voor zichzelf te formuleren en daardoor voor hem haalbare resultaten te boeken.

Eigenaarschap – Ik kan het zelf!
Door de leerling de ruimte te geven om keuzes te maken, bijvoorbeeld door het programma te versnellen, te verzwaren (hoger niveau) of te verbreden (extra vakken), ontstaat eigenaarschap.

Daarmee zetten wij de leerling aan het stuur van zijn/haar eigen ontwikkeling. Door die ruimte te begrenzen op een manier die past bij de ontwikkeling van de leerling, ontstaat de rust en veiligheid die nodig is om te presteren.

Verbondenheid – Ik kan het niet alleen!
De leerling voelt zich veilig in de leeromgeving en met de coach en medeleerlingen. De leerling weet dat hij kan rekenen op de ondersteuning van de docent en coach.

Technologie
Informatietechnologie verrijkt de leeromgeving en ondersteunt de zelfsturing van de leerling. Het is een middel dat de leerling in staat stelt om overal en altijd te leren. Het biedt de mogelijkheid om informatiebronnen te ontsluiten en digitale hulpmiddelen in het leerproces in te zetten. Het draagt bovendien bij aan de digitale kennis en vaardigheid.