Afspraken en

protocollen

HomeOudersAfspraken en protocollenPrivacy en AVG

Privacy en AVG

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en dus de persoonsgegevens die wij verwerken. Sinds 28 mei 2018 is de AVG van kracht. Deze verordening beschrijft hoe een school om dient te gaan met persoonsgegevens. De school is wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens vast te leggen in de administratie van de school.

Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen. Ook de toegang tot die gegevens is beperkt, zo kunnen alleen die personeelsleden bij de gegevens die daartoe gemachtigd zijn.

De school maakt gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders/verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Soms verwerkt de school ook andere persoonsgegevens zoals bv. een foto voor op de website of een video opname van een les ten behoeve van de beoordeling van een docent. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens wordt toestemming van de ouders/verzorgers gevraagd.

Ouders/verzorgers hebben rechten om de persoonsgegevens van hun kind in te zien en om opgeslagen persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen (bv. als de school de persoonsgegevens verwerkt op grond van toestemming en deze toestemming is ingetrokken).

Ten slotte kunnen ouders/verzorgers ook bezwaar maken tegen het verder verwerken van persoonsgegevens vanwege bijzondere omstandigheden. Een verzoek tot inzage kunnen ouders/verzorgers – bij voorkeur per e-mail – richten aan de school.

De verordening verplicht dat elk schoolbestuur een functionaris gegevensbescherming benoemt die toezicht houdt op de naleving van de AVG. Indien zich een onregelmatigheid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voordoet, kunnen ouders/ verzorgers contact opnemen met de directie van de school of een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming van Lucas Onderwijs ([email protected]).