Schoolkosten &

verzekeringen

HomeOudersSchoolkosten en verzekeringen

Schoolbijdrage en -kosten

De overheid draagt zorg voor het grootste gedeelte van de financiering van het onderwijs. Wij willen vanuit onze visie op onderwijs en op de ontwikkeling van onze leerlingen meer bieden dan wat op basis van deze financiering daadwerkelijk mogelijk is. Daarom vragen wij aan de ouders van onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage van €75 per schooljaar. Hoewel het grootste deel van de schoolbenodigdheden door de school wordt aangeschaft, dienen ouders ook enkele zaken zelf aan te schaffen zoals; pennen, potloden, snelhechters en rekenmachine. Bij de sportlessen zijn gymkleding en -schoenen verplicht, in sommige gevallen geldt dit ook voor een sporthoofddoekje. Leerlingen ontvangen hierover bericht voor het schooljaar begint.

Laptop
Op onze school werken we met een digitale leeromgeving. Dat betekent dat de schoolboeken vrijwel allemaal online staan, evenals de studiewijzers. Ook communicatie tussen docenten en leerlingen verloopt – behalve persoonlijk – ook via de e-mail en via feedback op digitaal ingeleverde opdrachten. Om dit mogelijk te maken, vragen we alle leerlingen om een laptop aan te schaffen. De school heeft een afspraak met de Rent Company waar ouders tegen een maandelijks bedrag een laptop voor hun kind kunnen aanschaffen. Het staat ouders natuurlijk ook vrij om zelf een laptop aan te schaffen of te ontvangen.

Voor leerlingen die starten op onze school in schooljaar 2023-2024 moet het laptop aan de volgende eisen voldoen:

  • Windows besturingssysteem
  • 5Ghz netwerkkaart

Het aanschaffen van het laptop is niet verplicht. Indien ouders ervoor kiezen om dit niet te doen, kunnen zij contact opnemen met de school.

Lockers
Leerlingen kunnen op school een locker huren voor kleding, tas en/of helm. De kosten hiervoor bedragen € 20 per schooljaar.


Oudervereniging

De oudervereniging denkt mee en geeft (financiële) ondersteuning aan schoolactiviteiten zoals toneel- en muziekuitvoeringen, een fotojaarboek voor eindexamenleerlingen en een presentje aan docenten. Maar ook activiteiten die niet uit het reguliere schoolbudget komen, kunnen wel door de oudervereniging worden gefinancierd, zoals nieuwe banken op het schoolplein. 

Om dit te kunnen blijven realiseren vraagt de oudervereniging een vrijwillige bijdrage van 15 euro per jaar. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL17 INGB 0106 2762 12 t.a.v. de Oudervereniging Picasso Lyceum.  

Onze dank is groot!

Oudervereniging Picasso Lyceum. 


TOP-klassen

Voor de deelname aan een TOP-klas vragen we een extra bijdrage in verband met materialen en onkosten. De factuur wordt aan het begin van het schooljaar verstuurd. Restitutie van gelden vindt niet plaats.

In leerjaar 1 zijn de kosten als volgt:
TOP-klas Cultuur: €160,-
TOP-klas Sport: €160,-
TOP-klas ICT: €130,-
TOP-klas Science: €130,-

In leerjaar 2 (en 3) bedragen de kosten voor een TOPklas €125 per schooljaar.

Annulering

Als leerlingen zich opgeven voor een activiteit waar kosten aan verbonden zijn, gaan de organisatoren financiële verplichtingen aan. Daarom is vastgesteld dat bij terugtrekking 25% van het deelnamebedrag verschuldigd blijft. Als de organisatoren meer kosten gemaakt hebben dan deze 25%, wordt het reële bedrag in rekening gebracht.

Verzekeringen

Het Picasso Lyceum heeft voor de leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten met een beperkte dekking. Het betreft hier een secundaire verzekering. De beperkte dekking is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren c.q. evenementen in schoolverband gedurende de tijd, dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en of hulpkrachten. Tevens gedurende het rechtstreeks van huis naar school, respectievelijk van school of huis of naar een andere door de schoolleiding, leerkracht of hulpkracht aangegeven plaats en teruggaan.

Tegemoetkoming studiekosten

Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Ouders ontvangen deze toeslag naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.

Gezinnen met een laag inkomen kunnen voor kinderen tot 17 jaar meestal een tegemoetkoming in de schoolkosten en ouderbijdrage ontvangen via de gemeente waarin zij wonen.