Studiebegeleiding

en zorg

HomeOudersStudiebegeleiding en zorg

Begeleiding van de coach

Een coach voert met de leerling regelmatig coachgesprekken. In leerjaar 1 en 2 is dit op wekelijkse basis.Tijdens het coachmoment praten we over het welzijn van de leerling, zowel op gebied van school, als thuis of met vrienden. Wat houdt hen bezig? Daarnaast bespreken we de reflecties van de schooldagen die leerlingen invullen. Bij de reflectie schrijven leerlingen op hoe hun dag was, wat een hoogtepunt en dieptepunt was en welk werk ze meenemen naar huis. Doordat leerlingen de reflectie schrijven, kunnen de coaches zich richten op de inhoud van het leerproces. We kunnen samen kijken naar dingen waar leerlingen tegenaan lopen en hen op weg helpen met het oplossen.

Een aantal keer per jaar voert de coach een ontwikkelgesprek met de leerling en de ouders.

 

Passend Onderwijs

Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat een school voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben, moet zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek. Dit kan een plek zijn op de eigen school of op een andere school als deze de leerling beter kan ondersteunen.

Het Picasso Lyceum maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Zoetermeer. De scholen binnen dit verband hebben afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende school is, die de noodzakelijke onderwijsondersteuning kan bieden indien dat nodig is.

Het is belangrijk dat de school en de ouders in de uitvoering samenwerken. Bundeling van kennis en ervaring komt de leerling ten goede.

 

Extra ondersteuning

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, gaan hiervoor altijd eerst in gesprek met hun eigen coach. Extra ondersteuning kan worden geboden op gebied van bijvoorbeeld leerproblemen, taalproblemen, problemen met het maken van huiswerk, het plannen van de studie, faalangst en sociaal-emotionele problemen.

Als in de school geen oplossing gevonden worden, wordt externe hulp gezocht. De school werkt nauw samen met externe instanties.

Studiebegeleiding

Dyslexie

Om leerlingen met dyslexie goed te kunnen begeleiden, is een dyslexieprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven welke uitgangspunten wij op school hanteren. Verder beschrijft het protocol hoe wij dyslexie vroegtijdig proberen te signaleren en welke vormen van ondersteuning er mogelijk zijn voor leerlingen met dyslexie.

Decanaat en loopbaanoriëntatie en -begeleiding

De decaan ondersteunt leerlingen bij het maken van een passende profielkeuze en vakkenpakket. De decaan geeft leerlingen adviezen over vervolgopleidingen, studiekeuze en beroepskeuze, ook wel loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) genoemd.

LOB is een leerproces van leerlingen die hen helpt om een optimale loopbaankeuze te kunnen maken. De leerling krijgt zicht op de eigen talenten, opleidingen en op beroepen. De verantwoordelijkheid voor LOB ligt primair bij de leerling en diens ouders. De decanen ondersteunen hierbij.

Het decanaat informeert leerlingen en ouders, organiseert activiteiten in het kader van LOB in overleg met de conrector en biedt ondersteuning aan coaches. De coach heeft globale kennis van het keuzetraject LOB en kan de leerling zo nodig doorverwijzen naar het decanaat. De decanen voeren gesprekken met die leerlingen die meer nodig hebben dan het 1e-lijnsgesprek met de coach. Het decanaat ondersteunt ook in de overstapprogramma’s tussen de drie afdelingen van de school.

 

Ondersteuningsteam en ZorgAdviesTeam

Als een leerling hulp of begeleiding nodig heeft, die de coach niet kan bieden, bespreekt de coach dit met het interne zorgteam.

Het zorgteam bestaat uit:

  • Teamleider zorg- en ondersteuningsteam
  • Leerlingbegeleiders
  • Schoolmaatschappelijk werk
  • Begeleider Onderwijs Zorg (BOZ) vanuit het Samenwerkingsverband

Het interne zorgteam komt elke week bij elkaar voor het interne zorgoverleg (IZO). Tijdens dat overleg beoordelen de teamleden met elkaar welke extra hulp voor welke leerling nodig is en hoe dat het beste geregeld kan worden. Soms kan die hulp op school worden gegeven, maar het kan ook zijn dat het beter is om naar een hulpverlener buiten de school te gaan.

In dat geval gaan we in gesprek met het flexibele Zorgadviesteam (ZAT).
Dit team vergadert zes keer per jaar en bestaat uit de schoolagent, schoolmaatschappelijk werk, jeugd- en gezinshulp, de begeleider onderwijs en zorg van het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en de teamleider van het  zorg- en ondersteuningsteam.

De coach informeert ouders als wij hun kind in het ZAT willen bespreken. De terugkoppeling aan ouders wordt gedaan door de coach en/of de teamleider van het ondersteuningsteam.

Teamleider zorg- en ondersteuningsteam: mw. E. van Sas [email protected]