Ziekte en

afwezigheid

HomeOudersZiekte en afwezigheid

Ziekte

Ouders kunnen de leerling voor de schooldag ziekmelden via de Magister- app, bij voorkeur voor 08.30 uur (kan ook een dag van tevoren). Deze melding komt direct in Magister te staan. Als de leerling meer dan 1 dag ziek is, dient de ziekmelding via de Magister- app dagelijks opnieuw gedaan te worden. Een aanwezigheidsmelding behoeft niet gedaan te worden.

Indien een leerling tijdens lestijd ziek naar huis wil, meldt hij zich bij de coördinator. De coördinator belt naar de ouders om deze op de hoogte te stellen en akkoord te vragen. Is de leerling de volgende dag nog ziek dan geldt de normale ziekmeldingsprocedure via de Magister-app zoals hierboven beschreven

Vaak of langdurig ziek?
Bij langdurige ziekte verzoeken wij de ouders om contact op te nemen met de coach. Het frequent of langdurig ziekteverzuim van een leerling melden wij bij de schoolarts van de GGD. De jeugdverpleegkundige zoekt samen met de leerling en zijn of haar ouders naar mogelijkheden om het ziekteverzuim terug te dringen.

Afwezigheid en verlof

Het volgen van lessen en activiteiten zoals stages en excursies, is verplicht. Alleen de schoolleiding kan hier, na een schriftelijk verzoek, ontheffing voor verlenen. Verlofaanvragen kunnen via onderstaande formulieren (medisch verlof en bijzonder verlof) worden ingediend.

Indien de leerling verzuimt van school, wordt door zijn coach nagegaan wat hiervan de achterliggende oorzaak is. De coach doet navraag bij de leerling, en neemt contact op met de ouders. Het verslag van het gesprek wordt door de coach in het logboek van Magister geplaatst. Hiermee is voor de leerplichtambtenaar de oorzaak van het verzuim inzichtelijk.

De leerplichtwet stelt de grens van 16 uur binnen vier weken waarbij de school het verzuim, volgens de leerplichtwet, bij de leerplichtambtenaar moet melden. Ook bij tien keer te laat komen gaat een melding naar de leerplichtambtenaar.