Afspraken en

protocollen

HomeOudersAfspraken en protocollen

Dagelijkse afspraken (a-z)

Een goede gang van zaken binnen de school kan alleen worden gegarandeerd
als er ten aanzien van de omgang met elkaar en de verantwoordelijkheden
ten opzichte van elkaar duidelijke afspraken bestaan. De huisregels bevatten
daarom alle afspraken, zoals binnen de school overeengekomen zijn. Leerlingen
geven gehoor aan medewerkers. Als dat niet gebeurt, kan de school een
passende maatregel nemen.

Alle algemeen geldende regels zijn vastgelegd in het Leerlingenstatuut.

Afval en rommel
Afval hoort in de vuilnisbak. Na het gebruik van de aula en de gangen is het gebruikelijk dat het geheel weer netjes en schoon wordt achtergelaten.

Lichamelijke opvoeding
Het dragen van sportkleding is tijdens de gymlessen verplicht. In alle klassen dienen de leerlingen een zwart broekje en een wit T-shirt te dragen (zonder opschrift). Dit wordt door de leerling zelf aangeschaft. Het is niet toegestaan om schoenen die buiten zijn gedragen in de gymzaal te gebruiken. Ook schoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan. Waardevolle spullen, zoals sieraden, horloges, geld e.d. dient de leerling, voorafgaand aan de les, in de locker op te bergen.

Docenten LO nemen géén spullen in bewaring. De lessen vinden plaats in de gymzaal op school en in de sporthal de Veur. In de buitenperiode maken we gebruik van de voetbalvelden van FC Zoetermeer.

Mobiele telefoon/audio-, video- en fotoapparatuur
Het is niet toegestaan om bovenstaande appa- ratuur zonder toestemming van de docent tijdens lestijd te gebruiken.

Pauze
Tijdens de pauzes verblijven de leerlingen in de aula , domeinen of op het schoolplein. Er is tijdens de pauzes toezicht. In de centrale hal is een schoolkantine waar leerlingen eten en drinken kunnen kopen.

Rookvrije school
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. In school en op het schoolterrein geldt daarom een algeheel rookverbod.

Schade en aansprakelijkheid
Alle schade, toegebracht aan eigendommen van de school, moet door de dader(s) worden vergoed. De ouders zullen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Voor schade en vermissing van eigendommen van de leerlingen (dus ook fietsen en scooters) kan de school op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Ook voor schade die de leerlingen door stoeien en/of vechten aan elkaar of elkaars goederen kunnen toebrengen, is de school niet aansprakelijk.

Schoolpasje
De schoolpas dient als legitimatie en als bewijs van toegang bij allerlei buitenschoolse activiteiten. Naast voor- en achternaam, geboortedatum, adres, klas en telefoonnummer van de leerling, wordt hierop een pasfoto geplaatst. De leerling dient de schoolpas altijd bij zich te hebben. De schoolpas wordt elk schooljaar in de maand september/oktober eenmalig gratis verstrekt. Een duplicaat kan tegen betaling van € 5,- worden verstrekt.

Schorsing en verwijdering
Schorsing betekent dat een leerling voor één of meerdere dagen de toegang tot de school wordt ontzegd. De school overlegt met ouders en eventuele andere betrokkenen over een verantwoorde voortgang. De school beslist. Een langdurige schorsing leidend tot verwijdering komt aan de orde als er geen vertrouwen meer is of als er geen oplossing meer gevonden kan worden voor de problemen van de leerling binnen onze school. De school behoudt zich het recht voor om een leerling de toegang tot, en de deelname aan, buitenschoolse activiteiten te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. Indien de leerling geschorst is geweest kan uitsluiting volgen.

Te laat
Komt een leerling door omstandigheden te laat, dan haalt hij bij aankomst een te-laat-briefje bij de receptie en gaat hiermee direct naar het lokaal waar het briefje wordt overhandigd aan de docent.

Is er sprake van voorziene omstandigheden (bv. doktersbezoek), dan wordt er ook een begeleidend briefje van de ouders overhandigd. Deze telaatregeling geldt voor ieder lesuur van de dag. Te laat komen betekent de volgende dag om 08.00 uur melden.

Verwijdering uit de les
Een leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich direct bij de coördinator. Aan het einde van het lesuur meldt de leerling zich bij de docent door wie hij is verwijderd. De docent maakt met de leerling afspraken en neemt eventueel een gepaste maatregel.

Waardevolle spullen
Het is niet handig om waardevolle spullen mee naar school te nemen als dat niet nodig is. Leerlingen wordt geadviseerd geen geld of waardevolle voorwerpen achter te laten in hun jas of tas en ook niet in de kleedkamer van de sportzaal of het sportcomplex. Spullen kunnen worden opgeborgen in een kluisje. De school is niet aansprakelijk voor verlies, vermissing of diefstal.

Klachten en
geschillen