Contacten

met ouders

HomeOudersContacten met ouders

Contacten met ouders

Ouderbetrokkenheid & contactmomenten
Om onderwijs succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat ouders, de leerling en de school samenwerken (pedagogische driehoek).

Een aantal keer per jaar voert de coach een ontwikkelgesprek met de leerling en de ouders. Dit is een moment waarbij de voortgang van de leerling besproken wordt, er gereflecteerd en vooruitgekeken wordt. Naar aanleiding van het rapport zijn er twee keer per jaar vakgesprekken voor een kort gesprek met een aantal vakdocenten (maximaal 3 en 10 minuten per gesprek). Ouders kunnen zich opgeven voor deze vakgesprekken via de ouderavondmodule in Magister 6.

Er zijn elk schooljaar diverse ouderavonden. Aan het begin van het schooljaar zijn dit de kennismakingsavonden. Ook zijn er thema-avonden. Tijdens de thema- avonden wordt een maatschappelijk of actueel thema besproken. Dat kan bijvoorbeeld zijn ‘Het kiezen van een profiel’ of ‘Omgaan met social media’.

De coach: de eerste contactpersoon
De coach is de belangrijkste persoon voor de leerling en ouders. Hij is degene die hen met raad en daad bijstaat. In de onderbouw verzorgen de coaches de dagstarten en -afsluitingen. In de bovenbouw wordt gewerkt met weekstarten en -afsluitingen. In de onderbouw krijgt elke groep ook een les studievaardigheden van een coach. Naast deze contactmomenten met de groep, voeren de coaches individuele coachgesprekken met de leerlingen. Bovendien volgt de coach de ontwikkeling van leerlingen die in zijn klas zitten. De leerlingen en hun ouders kunnen altijd bij de coach terecht voor vragen of als zij iets willen vertellen.

Informatieverstrekking gescheiden ouders
Het Picasso Lyceum volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht naar gescheiden ouders.